حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان شرکتی دانشگاه  چمران اهواز

جمعی از کارکنان شرکتی  دانشگاه چمران اهواز روز دوشنبه 11 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

معترضان که هرکدام دارای بیش از 20 سال سابقه کار می باشند، با برپایی تجمع در مقابل سازمان مرکزی دانشگاه چمران اهواز و سردادن شعارهای اعتراضی  خواستار پرداخت حقوق، عیدی و سنوات معوقه، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تبدیل وضعیت خود شدند.