حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان شهرداری تبریز

جمعی از کادر مربیان شهرداری تبریز  روز یکشنبه 10 اسفند ماه با تجمع مقابل ساختمان مرکزی شهرداری تبریز نسبت به اعلام وضعیت جدید قراردادهایشان  و همچنین عدم پرداخت حق بیمه هایشان به سازمان تامین اجتماعی اعتراض کردند.

یکی از معترضان  به نمایندگی از سایر همکاران خود می گوید، پس از تجمع چند ماه پیش مقابل شورای شهر تبریز از طرف مسئولان وعده حل مشکل قرارداد کادر مربیان داده شد. او می افزاید: این مسئله با گذشت حدودا سه ماه تاکنون حل نشده و چندی پیش با قراردادی جدید مبنی بر پرداخت 15 روز حق بیمه و حقوق در ماه مواجه شده اند. در این تجمع معترضان با شعارهایی خواستار رسیدگی به حق و حقوق خود شدند.