حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان شهرداری تبریز

جمعی از کارکنان شهرداری تبریز  روز شنبه 11 بهمن ماه در اعتراض به عدم اعمال قانون کار و نداشتن بیمه، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر اقدام به برگزار تجمع کردند.

یکی از معترضان در این خصوص  اظهار داشت: “پس از تجمع چند روز پیش مقابل شورای شهر تبریز از طرف مسئولان وعده حل مشکل قرارداد کادر مربیان داده شد”. وی افزود: “این مسئله با گذشت حدودا دو هفته حل نشده و روز پنجشنبه با قراردادی جدید مبنی بر پرداخت ۱۵ روز حق بیمه و حقوق در ماه مواجه شدند. آنها در این اعتراض خواستار پرداخت حق و حقوق قانونی خود هستند.