حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان شهرداری لردگان

گروهی از کارکنان شهرداری لردگان، روز شنبه ۲۱ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی‌شان، در محوطه این شهرداری دست به تجمع زدند.

کارکنان معترض، پس از برگزاری تجمع اعتراضی در محل مذکور، جهت پیگیری مطالبات خود به سمت فرمانداری شهرستان لردگان حرکت کردند. معترضان که دارای سه تا چهار ماه معوقات مزدی می باشند خواستار پرداخت دستمزدهای خود قبل از پایان سال می باشند.