حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان مخابرات استان زنجان و آذربایجان شرقی

به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه جمعی از کارکنان مخابرات استان زنجان و آذربایجان شرقی به طور جداگانه در اعتراض به پرداخت نشدن عیدی و مطالباتشان

دست به تجمع زدند.

کارکنان مخابرات استان زنجان  با برپایی تجمع در محل ساختمان مرکزی مخابرات این شهر و استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز در مقابل دفتر مدیر مخابرات این استان  خواستار پرداخت عیدی و سایر مطالبات توافق شده خود بر اساس صورتجلسه ۱۷ آذر ماه شدند.