حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام

صبح روز شنبه 2 اسفند ماه جمعی از کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام باخواست بازگشت به کار و دریافت معوقات خود دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم، ۲۰۰ نفر از کارگران شاغل در این مجتمع به تازگی اخراج شده‌اند و در ماه‌های گذشته نیز ٣٠ نفر دیگر از این کارگران اخراج شده بودند. به گفته یکی از کارگران معترض پتروشیمی ایلام، کلیه کارگران اخراجی  جزء کارگرانی هستند که در مرداد ماه سال ۹۹، در اعتراض به زورگویی‌های پیمانکاران و قراردادهای موقت کاری و با خواست‌هایی چون لغو قراردادهای موقت کاری، داشتن امنیت شغلی و توقف اخراج‌ها و افزایش دستمزدها دست به اعتصاب زده بودند. در جریان این تجمع شماری از کارگران شاغل نیز با پیوستن به همکاران اخراجی خود خواستار توقف فوری اخراج‌ها و دائمی شدن قراردادها شدند.