حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران ارکان ثالث شرکت گاز اصفهان

کارگران ارکان ثالث شرکت گاز اصفهان روز شنبه ۱۶ اسفند ماه  در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود تجمع کردند.

این کارگران با بیان اینکه، برخی از آنها هنوز حقوق بهمن را نگرفته‌اند و با وضعیت موجود امیدی ندارند قبل از پایان سال بتوانند مطالبات مزدی خود را دریافت کنند، گفتند: علیرغم ورود به نیمه اسفند هنوز عیدی آنها را پرداخت نکرده‌اند.