حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران بازنشسته نفت در چند شهر

روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه، کارگران بازنشسته نفت در چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز و شاهین شهر برای پیگیری چند مطالبه فوری خود تجمع کردند. کارگران بازنشسته خواسته های خود را  “بهبود وضع مستمری ها و پرداخت معوقات ده درصد سال ۹۹، پیگیری وضعیت همکاران بازنشسته پیش از موعد و همسانسازی حقوق بازنشستگان و بازماندگان هم سطح با شاغلین” عنوان کرده اند. شورای سازماندهی کارگران نفت هم ضمن اعلام این خبر تاکید کرده است: کارگران پیمانی نفت از خواسته های به حق همکاران بازنشسته حمایت و پشتیبانی میکنند.