حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران جویای کار در شیراز

بنا به گزارشات منتشره روز چهارشنبه ۱۳ فروردین ماه جمعی از کارگران جویای کار در شیراز با برپایی تجمع در دروازه کازرون این شهر خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.

به گفته معترضان در این شرایط نابسامان اقتصادی کشور و افزایش فقر و گرانی نبود کار باعث شده کارگران بیکار و جوانان این شهر بخصوص خانواده هایشان با مشکلات زیادی مواجه شوند. آنها با سردادن شعار خواستار تامین فرصتهای شغلی برای جوانان این شهر شدند.