حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران خطوط ابنیه فنی مترو تهران

کارگران خطوط ابنیه فنی شاغل در خط ۵ مترو تهران روز شنبه ۱۶ بهمن ماه در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق و برخی مزایای خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از کارگران حراست و خطوط ابنیه فنی شاغل در خط ۵ مترو تهران، در این خصوص می گوید: کارگران ابنیه فنی در خصوص پرداخت به موقع حقوق با مشکلات زیادی روبرو هستند و برخی مزایای قانونی اعمال نمی‌شود. او با بیان اینکه در این واحد ریلی حدود ۱۷۰ کارگر در بخش انتظامات و نگهداری از خط ۵ متروی تهران شاغل هستند، افزود: یکی از مشکلات کارگران، جدا از معوقات مزدی، تاخیر در پرداخت برخی از مزایا در سال جاری است و با وجود پیگیری‌ها، اقدامی درباره پرداخت آنها صورت نگرفته است.