حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران خط سه متروی تهران

روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه، جمعی از کارگران خط سه متروی تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، مقابل ساختمان شورای شهر تهران دست به تجمع زدند.

معترضان که نسبت به عدم پرداخت ۱۸ ماهه حقوق خود از سوی متروی تهران اعتراض داشتند، می گویند: از 18 ماه پیش تاکنون  حدود 60 نفر از کارگران  خط سه متروی تهران بدون دستمزد مشغول به کارند و وعده های مدیران مترو در خصوص پرداخت مطالباتشان تاکنون محقق نشده است. کارگران معترض با سردادن شعار از مدیر عامل مترو خواستند تا قبل از رسیدن سال نو کلیه دستمزدهای آنها را پرداخت کند در غیر این صورت دست به اعتصاب خواهند زد.