حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران راه آهن آذربایجان و یزد

کارگران ابنیه فنی راه آهن آذربایجان و یزد روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه، در اعتراض به شرایط تحمیلی پیمانکاران برای کار دست به تجمع زدند.

آنها خواستار عقد قرارداد مستقیم با شرکت راه آهن می‌باشند. این کارگران، تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری هستند و به کار نگهداری از خطوط راه آهن اشتغال دارند. کارگران راه آهن آذربایجان و یزد نسبت به شرایط کار و نحوه پرداخت مطالبات عقب‌افتاده خود اعتراض دارند. این کارگران خواستار نظارت شرکت راه‌ آهن به عنوان کارفرمای مادر به عملکرد پیمانکاران هستند.