حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران روزمزد زاهدان

روز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه، شماری از کارگران روزمزد زاهدان با خواست رسیدگی به مطالباتشان  مقابل ساختمان تامین اجتماعی این شهر دست به تجمع زدند.

کارگران روزمزد زاهدان، با در دست داشتن دست‌نوشته و بنرهایی با مضمون «فریاد کارگران گرسنه»، «انقلاب گرسنگان» و «بیکاریم»،  نسبت به افزایش بیکاری، نداشتن ثبات شغلی و حق بیمه اعتراض کردند. لازم به یادآوری است که روز دوشنبه ۶ بهمن ماه  نیز کارگران روزمزد ساختمانی زاهدان در محل کار خود، دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زده بودند. این کارگران، دلیل اعتصاب و تجمع خود را بیکاری و نداشتن امنیت شغلی عنوان کرده و گفته بودند که به دلیل شیوع کرونا، علاوه بر این که از کار بیکار شده‌اند، دولت نیز در این باره هیچ حمایتی از آنها نمی‌کند.