حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران روغن اویلا

به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 20 آذرماه، کارگران روزمزد کارخانه روغن “اویلا” واقع در شهرستان تاکستان در استان قزوین بابرپایی تجمع خواستار مستقیم شدن قراردادهای خود شدند.

یکی از کارگران در این خصوص می گوید،حدود ۴۰ کارگر روزمزدی هستند که سالهاست زیرنظر پیمانکار به صورت روزمزد در این واحد تولیدی مشغول کارند. این کارگران که عقیده دارند به واسطه روزمزدی بودن؛ دریافتی‌هایشان نسبت به سایر کارگران همین واحد تولیدی بسیار ناچیز است، می‌گویند: جدا از مشکل ناکافی بودن دستمزد دریافتی، ثبات شغلی ندارند و با مشکل تهدید امنیت شغلی نیز مواجه می باشند. کارگران روزمزدی واحد تولیدی اویلا خواستار آن هستند تا مدیریت این واحد بزرگ صنعتی در راستای اجرای طرح‌های مستقیم شدن قراردادهای کاری کارگران روزمزد، با آنها قرارداد مستقیم کار منعقد کند.