حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران ساختمانی زاهدان

شماری از کارگران روزمزد ساختمانی زاهدان روز دوشنبه ۶ بهمن ماه در محل کار خود دست به اعتصاب و تجمع زدند.

این کارگران دلیل اعتصاب و تجمع خود را اعتراض به بیکاری و نداشتن ثبات شغلی عنوان کردند. آنها می گویند به دلیل شیوع کرونا علاوه بر اینکه از کار بیکار شده اند، دولت در این خصوص نیز هیچ حمایتی از آنها نمی کند.