حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران سازمان عمران زاینده‌‌رود شهر چادگان

روز چهارشنبه 8 آبانماه، شماری از کارگران سازمان عمران زاینده‌‌رود واقع در شهر چادگان در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود دست به تجمع زدند.

معترضان با برپایی تجمع مقابل دفتر این سازمان و سردادن شعارهای اعتراضی علاوه بر خواست رسیدگی مسئولان به وضعیت قراردادهایشان خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شدند. معترضان که هرکدام دارای سابقه کاری بیش از 5 سال می باشند خواستار تبدیل وضعیت خود از موقت به دائمی می باشند. آنان همچنین با در دست داشتن پلاکاردی خواستار افزایش دستمزدهای خود نیز می باشند.