حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران سیمان آباده

شماری از کارگران شاغل در کارخانه سیمان آباده در استان فارس، روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه با برپایی تجمعی خواستار  شش ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، خود شدند.

به گفته نماینده معترضان، این واحد صنعتی حدود ۱۸۰ کارگر قراردادی و پیمانکاری دارد که کارفرما به بهانه مشکلات مالی از پرداخت شش ماه دستمزد معوقه آنها خودداری می ورزد. وی همچنین می افزاید افزایش مشکلات تولید در این کارخانه تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران کارخانه شده است. وی می گوید به غیر از بحث تاخیری که در پرداخت معوقات مزدی کارگران وجود دارد، پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل روبرو است.