حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکتی شهرداری تبریز

گروهی از کارگران شرکتی شهرداری تبریز روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه، با خواست تبدیل وضعیت خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران شرکتی شهرداری تبریز به‌دلیل وضعیت قراردادهای پیمانکاری هر لحظه در نگرانی از اخراج به‌سر می‌برند. آنها می‌گویند که قراردادهای موقت امنیت شغلیشان را تامین نمی‌کند. این کارگران توسط پیمانکاران واسطه شهرداری به کار پاکبانی مشغول هستند. خواسته اصلی آنها تبدیل قراردادهای پیمانکاری به قراردادهای مستقیم و تضمین امنیتی شغلی است.