حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت تولید قالب‌های صنعتی سایپا

شماری از کارگران شرکت تولید قالب‌های صنعتی سایپا، روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه دست به اعتصاب زده و در مقابل ساختمان اداری این شرکت، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی خود معترض هستند و آن را ناشی از سطح نازل دستمزد و مزایای تعیین شده از جانب مدیریت شرکت می‌دانند.آنها با سردادن شعارهایی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.گفتنی است، مدیرعامل این شرکت در پاسخ به اعتراض کارگران مدعی شده که امکان افزایش حقوق آنها را ندارد.