حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت دنا آیین در عسلویه

شماری از کارگران شرکت دناآیین، پیمانکار رستوران سازمان منطقه ویژه عسلویه، روز شنبه 16 اسفند ماه با برگزاری تجمعی خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی خود شدند.

معترض علاوه بر خواست پرداخت دستمزدها تا قبل از رسیدن سال نو، با در دست داشتن پلاکاردی به تغییر برنامه کاری از اَقماری به روزکار، نیز اعتراض کردند. کارگران معترض می گویند علاوه بر این، خواستار تامین امکانات پیشگیری از کرونا برای  کلیه کارگران این شرکت هستند. نصب کارت‌زنی چشمی در کلیه مراکز صنعتی و ضدعفونی کلیه بخش‌های تولیدی از دیگر خواسته های کارگران است