حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت روی بندرعباس

صبح روز یکشنبه ۱۲ دی ماه، کارگران شرکت روی بندرعباس در اعتراض به کاهش مدت قراردادهایشان مقابل استانداری هرمزگان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شرکت روی بندرعباس حدود ۶ ماه پیش به علت نبود مواد اولیه تعطیل شده است و در این مدت نیز مزایای کارگران قطع و قرار دادها یک ماهه شده است. کارگران معترض خواستار تولید دوباره در کارخانه و اصلاح قرار دادها شدند. گفتنی است، کارخانه روی بندرعباس ۲۸۶ کارگر دارد.