حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شرکت کشت و صنعت کارون

شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت کارون در شهرستان شوشتر روز پنجشنبه ۱ تیرماه دست به اعتصاب زدند.

به گزارش منتشر شده این کارگران با امتناع از فعالیت روزانه خود خواستار رسیدگی به وضعیت بد معیشتی و دیگر مطالباتشان شدند.” آنها خواهان تبدیل وضعیت قراردادهای شغلی از پیمانکاری به قراردادی هستند، اما تاکنون مسئولان هیچ پاسخی به کارگران معترض ارائه نداده‌اند.