حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری اروندکنار

کارگران شاغل در شهرداری اروندکنار واقع در استان خوزستان، روز پنجشنبه ۹ بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ای خود، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از معترضان می‌گوید: در حال حاضر چندین سال است که مطالبات مزدی و بیمه ‌ای معوقه دارند، که پنج تا شش ماه از آن به صورت کامل پرداخت نشده است. در عین حال، دفترچه ‌های درمانی کارگران به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه‌ها به تامین اجتماعی، تمدید و تعویض نمی‌شود. وی همچنین می افزاید، با وجود تجمعات مکرر مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری، هنوز از پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ‌ای آنها خبری نیست.