حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری بجنورد

روز چهارشنبه ۱۷ فروردین، شماری از کارگران بخش پسماند شهرداری بجنورد، در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران پسماند بجنورد خواستار عقد قرارداد مستقیم با شهرداری هستند تا به حق و حقوق واقعی خود برسند. کارگران معترض می گویند، نگران امنیت شغلی خود هستند و با قرارداد پیمانکاری، حقوق آن ها تنزل پیدا می کند و به حق و حقوق واقعی خود نمی رسند. خبرها حاکی از آنست که سازمان پسماند بجنورد در استان ملغی شده و  شرایط قرارداد کاری این کارگران نیز بلاتکلیف مانده است قابل ذکر است هر یک از این کارگران به مدت 16 تا 17 سال در این سازمان سابقه اشتغال دارند.