حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری جزیره هرمز

به گزارش منتشره، روز شنبه ششم اردیبهشت ماه جمعی از کارگران شهرداری جزیره هرمز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم دو ماه از مطالبات مزدی بیش از چهل نفر از کارگران فضای سبز و خدمات شهری شهرداری جزیره هرمز تاکنون پرداخت نشده است. آنها می گویند در شرایطی که این شغل تنها منبع درآمد آنهاست، عدم پرداخت دستمزدها مشکلات معیشتی زیادی برای آنها به وجود آورده است.