حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری در شهرهای مختلف

روز شنبه 26 آذر ماه کارگران شهرداری شهرهای مختلف کشور با خواست پرداخت مطالبات و معوقات مزدی خود به طور جداگانه دست به تجمع زدند.

کارگران شهردرای نیکشهر، گراب سفلی، فضای سبز شهرداری بندرعباس، شهرداری بندر گز، شهرداری رودبار، شهرداری سی سخت، شهرداری زاهدان و شهرداری کوت عبدالله در تجمعاتی جداگانه ضمن خواست افزایش دستمزدها و پرداخت حق بیمه هایشان به سازمان تامین اجتماعی خواستار پرداخت کلیه معوقات و مطالبات مزدی خود شدند.