حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری رودبار زیتون

شماری از کارگران شهرداری رودبار زیتون در اعتراض به تاخیر ۵ ماهه در دریافت حقوقها، عدم تبدیل وضعیت استخدامی خود تجمع کردند.

کارگران قرارداد پیمانی شهرداری رودبار زیتون در استان گیلان گفتند: نزدیک به ۷۰ نفر هستند که برابر مقررات قانون کار در شهرداری رودبار مشغول کارند. آن‌ها می گویند که در نتیجه حضور پیمانکار هر ماه معوقات مزدیشان افزایش پیدا کرده و این موضوع آن‌ها را در شرایط بد مالی قرار داده است. به گفته این کارگران، تبدیل وضعیت استخدامی از کارگر پیمانکاری به قرارداد مستقیم مطالبه‌ای است که در صورت انجام، آنها به حقوق قانونی خود دست پیدا خواهند کرد.