حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری سراوان

صبح روز یکشنبه 26 مرداد ماه کارگران شهرداری سراوان در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و سایر مزایای معوقه خود، تجمع کردند.

کارگران شهرداری سراوان که 249 نفر می باشند در خصوص تجمع خود می گویند، از  8 ماه پیش تاکنون دستمزد 85 تن از کارگران شرکتی و 164 کارگر قرارداری، پیمانی و رسمی این شهرداری  به بهانه های مختلف از جمله نبود نقدینگی پرداخت نشده است.