حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری نیشابور

روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه گروهی از کارگران پیمانکاری نیشابور در اعتراض به سه سال سنوات پرداخت نشده خود در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

کارگران می گویند: مهمترین نگرانی حال حاضر کارگران پیمانکاری شهرداری نیشابور، این است که مطالبات معوقه خود را قبل از خروج پیمانکار دریافت کنند. کارگران پیمانکاری شهرداری نیشابور درباره سایر مطالبات خود تصریح کردند: جدا از طلب حدود سه سال حق سنوات، ذخیره مرخصی هم طلبکارند. در عین حال وضعیت پرداخت ۴ درصد هزینه بازنشستگی کارگرانی که شرایط بازنشستگی دارند نیز پرداخت نشده است.