حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله

شماری از کارگران شهرداری کوت عبدالله روز یکشنبه 8 اسفند ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری در اهواز دست به تجمع زدند.

کارگران شهرداری کوت عبدالله مدتهاست که با برپایی تجمعاتی خواستار پرداخت مطالبات خود از جمله دریافت چند ماه حقوق معوقه خود و همچنین پرداخت حق بیمه‌ های خود به سازمان تامین اجتماعی می باشند. آنها به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشتی خود خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود قبل از پایان سال می باشند.