حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران فصلی نی بر نیشکر هفت تپه

صبح روز شنبه 2بهمن ماه جمعی از کارگران فصلی نی بر شکر هفت تپه با خواست استخدام و عقد قرارداد دائمی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران فصلی نی بر نیشکر هفت تپه بدون داشتن آینده شغلی همواره در معرض اخراج و بیکاری هستند. در شروع فصل بهره‌‌برداری، شرکت نیشکر هفت تپه از کارگران نی‌بر برای بستن قرارداد شروع کار خواسته است به این شرکت مراجعه کنند. به گفته کارگران در نمونه قرارداد پیشنهادی آغاز و پایان آن به فصل بهره‌برداری محدود شده است و نوع قرارداد کارگر فصلی عنوان شده است. اما کارگران می‌گویند قرار بر این بوده است که کارگران فصلی نی بر تعیین وضعیت شوند. اما هنوز جواب روشنی به آنها نداده‌اند.