حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران قراردادی وزارت نفت

جمعی از کارگران قراردادی شرکت نفت  روز سه شنبه 19 اسفند ماه با برپایی تجمعی مقابل مجلس رژیم خواستار تبدیل وضعیت قراردادی خود شدند.

حاضران در این تجمع  می گویند که بار صنعت نفت کشور بر دوش کارگران قرارداد موقت است اما وزارت نفت تنها حقوق و مزایای نیروهای رسمی را به رسمیت می‌شناسد و برای ترمیم حقوق این دسته از کارگران، کاری انجام نمی‌دهد.معترضان با اشاره به وجود تبعیض در برقراری مزایای رفاهی میان خود و نیروهای رسمی، افزودند: «در وزارت نفت تعداد نیروهای قرارداد موقت کم نیستند؛ اما اینها از امتیازاتی مانند مسکن سازمانی، اقسام وام، حق بدی آب و هوا و ده‌ها امتیاز رفاهی دیگر محروم هستند.»  تجمع کنندگان خواهان همسان‌سازی حقوق‌ها و ثبت آنها در سامانه کارمند ایران هستند .