حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران معدن طزره دامغان

صبح روز دوشنبه ۲ اسفند ماه کارگران شرکت البرز شرقیT در ادامه اعتراضات خود در معدن طزره مجدداً تجمع کردند و خواستار تغییر وضعیت شغلی خود شدند.

این کارگران که از سه روز پیش دست به تحصن زده اند، خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، رفع تبعیض در پرداخت دستمزد کارگران، پرداخت مطالبات مزدی معوقه و تأمین ایمنی کارند. اردیبهشت سال جاری، معدن طرزه ریزش کرد. جسد دو کارگری که در زیر آوار مانده بودند پس از شش روز پیدا شد. به گفته معترضان، معدنکاران ایران پس از کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حادثه کار و فوت ناشی از حادثه کار را دارند.