حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران تجهیزات مکانیکی مجتمع نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه 10 دیماه، در اعتراض به غیبت رد شده در فیش حقوقی برج هشتم سالجاری برای چند تن از همکارانشان، در مقابل ساختمان مدیریت تجهیزات دست به تجمع زدند.

چهار تن از کارگران نیشکر هفت تپه  به نام های “یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری” روز پنجشنبه ۸ آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و دو روز بعد به زندان فجر دزفول منتقل، و نهایتا روز ۱۴ آبان با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. به گفته کارگران معترض، به دلیل عدم حضور چند روزه همکارانشان در محل کار، حق دریافت واریزی برج هشتم از این ۴ تن صلب شده و در فیش حقوقی برای آنها غیبت رد شده است.  در خبری دیگر آمده است که طی روزهای اخیر، دادگاه کیفری دو شهرستان شوش در خصوص شکایت کارفرمای شرکت هفت تپه علیه کارگران معترض این شرکت قرار منع تعقیب صادر کرد و اعتراض کارفرما به این قرار نیز رد شد.