حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

روز شنبه 3اسفند ماه ،کارگران هفت تپه در جلو دفتر مدیریت شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش منتشره، اعتراض این کارگران نسبت به عدم  پرداخت دستمزد دی ماه ،  عیدی و پاداش بوده است. در پی این تجمع تعدادی از مدیران درمیان کارگران حاضر شدند و اعلام داشتند که تا بعدازظهرشنبه 3 اسفندماه عیدی وپاداش پرداخت خواهد شد. بر اساس خبر دریافت شده عیدی و پاداش به حساب کارگران واریز شده است و قرار است تا مورخ ۱۰ اسفند ماه دستمزد دیماه کارگران نیز واریز شود.