حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران و استادکاران ساختمانی سقز

بنابه گزارش دریافتی روز یکشنبه 24 اسفند ماه جمعی از کارگران و استادکاران ساختمانی سقز در مقابل سازمان تامین اجتماعی این شهرستان دست به تجمع زدند.

گزارش مزبور می افزاید دلیل تجمع این کارگران اعتراض به نداشتن سهمیه بیمه عنوان شده است. به گفته یکی از کارگران آنها علیرغم دارا بودن بیش از ده سال سابقه کار تاکنون  موفق به دریافت هیچ نوع بیمه ایی نشده اند.