حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران و کارکنان کارخانه کنتورسازی قزوین

جمعی از کارگران و کارکنان کارخانه کنتورسازی قزوین روزشنبه 22 شهریور ماه در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مطالبات مزدی خود مقابل درب دادگستری قزوین تجمع کردند.

معترضان اظهار داشتند: با گذشت ۵ ماه از تعطیلی این واحد تولیدی که به بهانه کرونا ویروس اتفاق افتاد، مدیریت کنونی هنوز اقدامی در جهت بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه کارگران انجام نداده است. در حال حاضر  این کارگران دارای حدود ۲۶ ماه معوقات مزدی می باشند و مدیریت کارخانه هیچ برنامه برای پرداخت آن ندارد.  در عین حال به دلیل پرداخت نشدن بخشی از حق بیمه کارگران، امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری برای کارگران نیز تا امروز محقق نشده است.