حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پایانه های نفتی خارک و عسلویه

کارگران پایانه های نفتی خارک و عسلویه روز سه شنبه 28 تیر ماه با برپایی تجمعی نسبت به پرداخت نشدن حق بیمه و کیفیت و کمیت غذای خود اعتراض کردند.

این کارگران در بخش عملیات دریایی، کشتیرانی و صادارت پایانه های نفتی خارک و عسلویه کار می‌کنند، طبق قانون ۸۰ درصد هزینه‌‌های بیمه تکمیلی را بایستی شرکت نفت و ۲۰ درصد باقیمانده را کارگران بپردازند. اما شرکت نفت از این وظیفه خود سرباز می زند. همچنین این کارگران که تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری هستند، نسبت به وضعیت بد غذایی و به موقع نرسیدن آذوقه به شناورها اعتراض دارند. یکی از کارگران در رابطه با کیفیت بد غذایی و اینکه هیچ اقدامی برای حل شدن این مشکل توسط مسئولین انجام نشده می‌گوید: تا امروز هیچ اقدامی در جهت رفع این مطالبه‌ حداقلی کارگران انجام نشده و کیفیت غذاها همچنان پایین است.