حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پتروشیمی شیمی بافت

روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه، جمعی از کارگران پتروشیمی شیمی بافت در ماهشهر، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل درب اصلی این شرکت تجمع کردند.

کارگران معترض اهم مطالبات خود را رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، اجرای صحیح و کامل طرح طبقه بندی مشاغل، ارائه خدمات رفاهی و انگیزشی و داشتن امنیت شغلی عنوان کرده اند. کارگران حاضر در این تجمع گفتند: کارگران پتروشیمی شیمی بافت، از سوی مدیران این شرکت مجبور به امضای تعهدنامه هایی شده‌اند که نقض حقوق آنهاست و کارگران را وادار به سکوت در مقابل تبعیض های صورت گرفته می کند.