حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پیمانکاری معدن گلگهر سیرجان

کارگران معدن گلگهر سیرجان روز شنبه 20 اردیبهشت ماه با برپایی تجمعی در محل کار خود خواستار پرداخت مزایای مزدی برابر  شدند.

به گفته معترضان، برخی پیمانکاران معادن گلگهر مزایای مزدی از جمله مزایای خارج از مرکز را که نزدیک به ۷۰ درصد حداقل دستمزد است را به همه کارگران پرداخت نمی‌کنند و این مزایا را فقط به کارگرانی که دارای قرارداد رسمی‌ می باشند، پرداخت میکنند. آنها افزودند، همه کارگران در آزمون ورودی استخدامی معدن گلگهر شرکت کرده و در این منطقه معدنی شاغل هستند، اما با اینکه همگی در یک آزمون شرکت کرده اند، برخی به استخدام مستقیم شرکت گلگهر و برخی به استخدام پیمانکاران درآمده اند.  آنها با برپایی این تجمع می خواهند  تا مزایای مساوی با دیگر کارگران برایشان در نظر گرفته شود.