حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران پیمانکاری پالایشگاه تهران

شماری از کارگران پیمانکاری پالایشگاه تهران  روز شنبه 9 اسفند ماه در اعتراض به تبعیض در پرداخت دستمزد و مزایای خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشره، کارگران نفت تهران از اختلاف دستمزد، پاداش و مزایای بین خود و دیگر کارگران رسمی و قراردادی این شرکت اعتراض دارند. آنها خواستار رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به دیگر کارگران رسمی و قرارداد مستقیم شده‌اند. بنا به گفته کارگران پیمانکاری پالایشگاه نفت تهران، اختلاف زیادی در حقوق کارگران پیمانی در این شرکت که زیرمجموعه شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستند، نسبت به کارگران رسمی و قراردادی وجود دارد و خواهان دریافت حقوق قانونی خود هستند که کارگران رسمی نیز دریافت می‌کنند.