حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانجات بتنی تراورس در اندیمشک

روز پنجشنبه 26 تیر ماه جمعی از کارگران کارخانجات بتنی تراورس در اندیمشک در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه و سایر مطالبات خود دست به تجمع زدند.

به گفته یکی کارگران معترض، بسیاری از کارگران شاغل در کارخانجات بتنی  از فروردین ماه سالجاری تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. علاوه بر این، حق بیمه کارگران از 17 ماه پیش تاکنون به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. این کارگر می افزاید، کارگران درحالی در گرمای 50 درجه خوزستان در حال کار می باشند که از هیچ مزایای شغلی از جمله بن و پاداش پایان سال نیز برخوردار نمی باشند.