حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت

شماری از کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت به همراه خانواده هایشان روز شنبه 21 تیر ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

معترضان که خواستار پرداخت سه ماه دستمزد معوقه خود می باشند ضمن اعتراض به عدم تحقق وعده های مدیریت کارخانه در خصوص تاخیر های چند ماهه در پرداخت دستمزدها، اعلام کردند که عدم پرداخت چندین ماه دستمزد، خانواده هایشان را با مشکلات معیشتی زیادی روبرو کرده است به طوریکه شماری از آنان توان تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود را ندارند. این کارگران همچنین می گویند در صورت عدم  رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب خواهند زد.