حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه پارسیلون

شماری از کارگران کارخانه پارسیلون خرم‌آباد روز شنبه ۲۳ بهمن ماه با برپایی تجمعی خواستار بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار خود شدند.

کارگران کارخانه پارسیلون خرم‌آ‌باد خواستار مشخص شدن وضعیت خود و کارخانه می باشند. نزدیک به ۷ سال از توقف فعالیت‌های تولید این کارخانه می‌گذرد. اما کارگران رسمی و بازنشسته این کارخانه هنوز در انتظار تعیین تکلیف نهایی وضعیت خود و کارخانه می‌باشند.  در سال ۸۲  با واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی تعطیلی آن کلید خورد. کارخانه پارسیلون، پیش از این نزدیک به ۱۷۰۰ کارگر داشت. گفتی است پیش از تعطیل شدن کارخانه نزدیک به ۱۰ هزار نفر در صنایع پایین دستی‌ آن مشغول بکار بودند.