حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کمباین سازی اراک

شماری از کارگران کمباین سازی اراک روز شنبه 2 آذرماه با برپایی تجمع در محوطه این کارخانه خواستار عقد قرارداد مستقیم با کارفرما و همچنین پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند.

برپایه گزارش منتشره، معترضان که حدود 70 نفر می باشند خواستار تبدیل وضعیت حدود ۷۰ نفر خود می باشند. به گفته آنها این کارگران به صورت مستقیم با شرکت قرارداد ندارند و با وجود سابقه طولانی نتوانسته‌اند با شرکت قرارداد ببندند. برخی از این کارگران به صورت روزمزد و برخی به صورت قرارداد با یک شرکت پیمانکاری کار می‌کنند. کارگران معترض همچنین ضمن ابراز نگرانی از تامین امنیت شغلی خود می گویند، این واحد تولیدی تا سال‌ ۸۹ نزدیک به ۶۰۰ کارگر داشته که طی سال‌های قبل اخراج و یا بازنشسته شده‌اند و اکنون تعداد کارگران این شرکت به حدود ۳۷۰ کارگر رسیده است.