حزب کمونیست ایران

تجمع کامیون داران و رانندگان چابهار

جمعی از کامیون داران و رانندگان چابهار  صبح روز شنبه 11 بهمن ماه برای چندمین بار در اعتراض به قطع سهمیه سوخت کامیون های خود در این شهر تجمع کردند.

بر اساس گزارش منتشره، در پی قطع سهمیه سوخت ماشین‌های سنگین در شهرهای بلوچستان، صدها نفر بیکار شده‌اند. یکی از رانندگان به نمایندگی از سایر معترضین می گوید: روال سوخت رسانی به ماشین های سنگین روزانه 45 لیتر گازوئیل بوده است که این میزان از 16 خرداد به روزی 20 لیتر کاهش یافته است و اکنون نیز کاملا قطع شده است. وی افزود با این رویه شمار زیادی از رانندگان که هیچ منبع درآمدی نیز ندارند از کار بیکار می شوند.