حزب کمونیست ایران

تجمع کشاورزان شرق اصفهان

کشاورزان شرق اصفهان روز دوشنبه 3 اسفندماه جهت جلوگیری از تغییر مسیر زانیده رود در محل رودخانه تجمع کردند.

کشاورزان معترض برای جلوگیری از تغییر مسیر زاینده رود همراه با لودر در محل رودخانه تجمع و اعلام کردند که مانع از این کار شده و حریم و مسیر رودخانه را به حالت اول برمیگردانند. گروه دیگری از کشاورزان هم در مقابل ساختمان مدیریت بحران خیابان مشتاق سوم تجمع  اعتراضی برگزار کردند.