حزب کمونیست ایران

تجمع کشاورزان شهرستان هیرمند

روز چهارشنبه ۲4 آذرماه، شماری از کشاورزان شهرستان هیرمند، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

کشاورزان به “قطع سهمیه سوخت موتورهای آب و تراکتورهای خود” معترض‌اند و خواستار پیگیری مسئولین مربوطه در زمینه بازگرداندن سهمیه سوخت خود هستند. بنا به گزارش ها، سهمیه سوخت کشاورزان هیرمند توسط شرکت نفت استان سیستان و بلوچستان قطع شده، در حالی که فرمانداری و جهاد کشاورزی این شهرستان تایید کرده اند که سوخت مورد نظر، به مصارف کشاورزان اختصاص داده شده است.