حزب کمونیست ایران

تجمع کشاورزان مورچه خورت

گروهی از کشاورزان شهرستان مورچه خورت واقع در استان اصفهان، روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه در محل زمین های خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کشاورزان دلیل تجمع خود را اعتراض به قطع درختان و تخریب تاسیسات آبرسانی زمین های خود توسط ماموران اداره آب عنوان کردند.