حزب کمونیست ایران

تحصن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

روز پنجشنبه 14 آذر ماه شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اعتراض به شرایط بد موجود در دانشگاه ها دست به تحصن زدند.

دانشجویان معترض اعلام کرده اند که نسبت به “اجرای سیاست های سودمحور در دانشگاه، تبعیض های جنسیتی در دانشگاه،  فشارهای امنیتی موجود در دانشگاه و همچنین  اجرای شیوه نامه نظارتی جدید در دانشگاه” اعتراض دارند. نماینده دانشجویان معترض در این خصوص می گوید،” تنها راه موفقیت در “مقاومت متحد” است، چرا که از این سیستم نمی توان انتظار داشت که حقوق ما را به ما بدهند.”